Lễ Ký Kết Hợp đồng Công ty CP&ĐTPT Thiên Nam

4Ngày 15/03/2012, công ty CPTH Lạc Việt đã ký hợp đồng triển khai hệ thống LV ERP gồm ba gói chính: Quản trị Tài Chính, Quản lý sản xuất và Quản trị Nguồn Nhân Lực tại công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thiên Nam.

Nằm trong lộ trình Tái cơ cấu nhằm nâng cao chất lượng bộ máy Quản trị Doanh Nghiệp, chiến lược đầu tư và phát triển ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhận được sự ưu tiên đầu tư và quyết tâm triển khai từ BGĐ Công ty Thiên Nam. Đề án nhận được sự cam kết cao từ hai bên trong công tác triển khai, hợp tác trong thời gian tới nhằm đem lại giá trị hữu ích trong việc đầu tư ứng dụng CNTT tại Thiên Nam.