Download

Thông tin cần thiết cho khách hàng:

A. Yêu cầu hệ thống:

  • Máy trạm: Từ Pentium III 450 Mhz, RAM 512MB (đề nghị: 1GB), HDD: 1GB trống tối thiểu
  • Máy chủ:  Từ Pentimum IV, 2.x Ghz, RAM 2GB (đề nghị: 4GB), HDD: 4GB trống tối thiểu
  • Hệ điều hành: Windows XP, 7, 2003 Server

B. Giới thiệu các phiên bản của AccNet:

Tên giải pháp Mô tả Download
Giải pháp AccNet 9 BA Brochure giới thiệu gói phần mềm tài chính kế toán

Link download

Giải pháp AccNet 9 ERP Brochure giới thiệu gói phần mềm quản trị toàn diện doanh nghiệp

Link download