Phân tích chi phí - Giá thành
Tập hợp chi phí theo mục phí, trung tâm phí, công trình, hợp đồng. Tập hợp chi phí, doanh thu, xác định kết quả lãi lỗ theo phòng ban, lịch vực hoạt động, công trình, đề án,... Tự động phân bổ chi phí cuối kỳ theo các bút toán kết chuyển định kỳ và phân bổ định kỳ theo nguyên tác người dùng tự định nghĩa. Hỗ trợ tính giá thành thực tế.