Phân tích chi phí - Giá thành

  • Tập hợp chi phí theo mục phí, trung tâm phí, công trình, hợp đồng.
  • Tập hợp chi phí, doanh thu, xác định kết quả lãi lỗ theo phòng ban, lịch vực hoạt động, công trình, đề án,...
  • Tự động phân bổ chi phí cuối kỳ theo các bút toán kết chuyển định kỳ và phân bổ định kỳ theo nguyên tác người dùng tự định nghĩa.
  • Hỗ trợ tính giá thành thực tế.

costing