Quản lý mua hàng
Qui trình mua hàng:  Báo giá → Tạo đơn hàng → Nhập kho → Hóa đơn Phê duyệt đơn hàng Nhận hàng nhiều lần, ra hoá đơn một lần So sánh giá giữa các nhà cung cấp Quản lý chính  sách giá, chính sách chiết khấu của nhà cung cấp Mua hàng nhập khẩu Mua hàng theo hợp đồng Phân  bổ chi phí mua hàng Mua hàng thanh  toán ngay Kiểm soát nhận hàng thừa, thiếu, vượt định mức. Mua hàng  có theo dõi lô, số seri. Thống  kê mua hàng theo nhiều  tiêu chí khác nhau:  mặt hàng, nhà cung cấp, vị trí địa lý, phân  nhóm  nhà cung cấp... Tích hợp hoàn  toàn với các phân  hệ khác