Quản lý bán hàng

 • Qui trình xử  lý đơn đặt hàng: Báo giá → Tạo đơn hàng → Xuất kho → Giao hàng → Xuất hóa đơn
 • Chính sách giá, chính  sách chiết khấu đầy đủ, linh hoạt, dễ cập nhật.
 • Các yếu tố của một chính  sách bao gồm:
  • Mặt hàng: cấu hình,  kích thước, màu sắc.
  • Khách hàng: điều khoản thanh  toán, phương thức thanh  toán, phương thức vận chuyển,  kho.
  • Kiểm tra hạn mức công  nợ, số lượng  sẵn sàng bán ngay trên đơn hàng.
 • Dành sẵn hàng cho đơn hàng theo các phương pháp:
  • FIFO (First In, First Out): Hàng nhập trước ưu tiên xuất trước.
  • FEFO (First Expired,  First Out): Hàng hết hạn trước, ưu tiên xuất trước.
  • LIFO (Last In, First Out): Hàng nhập sau cùng, ưu tiên xuất trước.
 • Giao hàng một hoặc nhiều lần, đến nhiều địa điểm khác nhau trên cùng một đơn hàng.
 • Kiểm soát giao hàng thừa, thiếu, vượt định mức.
 • Bán hàng theo hợp đồng.
 • Bán hàng thu tiền ngay.
 • Xuất hàng nhiều lần ra hoá đơn 1 lần, xuất hoá đơn hàng loạt cho các đơn hàng.
 • Theo dõi doanh số, tính hoa hồng cho nhân viên bán hàng.
 • Thống  kê đơn hàng, phân tích bán hàng đa chiều:
  • Mặt hàng: Nhóm mặt hàng, mặt hàng, kích thước, màu sắc.
  • Khách hàng: Khách hàng, nhóm, phân loại khách hàng; nhân viên bán hàng.
  • Vị trí địa lý: Quốc gia, tỉnh thành, quận huyện, khu vực.
  • Điều khoản  bán hàng:  Điều khoản  thanh  toán, phương  thức thanh toán; phương thức vận chuyển.
  • Thời gian: So sánh theo thời gian…
  • Tỷ lệ:  Tỷ lệ % trên tổng số.
  • Đối tượng khác: Ngành nghề kinh doanh;  phòng ban,  trung tâm chi phí; hợp đồng;
  • Nhóm (Top ...) các mặt hàng, khách  hàng, nhân  viên bán hàng...  có doanh  số, lãi gộp cao/thấp nhất.
 • Tích hợp hoàn toàn với các phân hệ khác.