Kế toán tổng hợp
Hình thức sổ sách kế toán: Nhật ký chung & Chứng từ ghi sổ. Thiết lập lịch tài chính trùng hoặc khác với năm lịch. Kiểm tra hợp lệ trước khi cập nhật. Chế độ xét duyệt chứng từ. Cập nhật sổ cái theo từng chứng từ, từng sổ nhật ký hoặc cả kỳ kế toán. Cập nhật dữ liệu đa lớp: dữ liệu chung, nội bộ, thuế, dự toán. Công nợ đa tiền tệ, chi tiết theo đối tượng, hoá đơn, công trình, đề án. Thiết lập định mức công nợ cho từng khách hàng, nhà cung cấp. Tính tuổi nợ quá hạn, trong hạn; chu kỳ tính tuổi linh hoạt; tính tuổi nợ chi tiết theo hoá đơn hoặc nhóm theo đối tượng, nhân viên bán hàng. Chiết khấu thanh toán cho từng hoá đơn. Xử lý chênh lệch tỷ giá trong kỳ và cuối kỳ. Kết thúc niên độ kế toán. Theo dõi, phân tích doanh thu, chi phí đa chiều: tài khoản, phòng ban, trung tâm chi phí, mục phí. Kết chuyển chi phí tự động hoặc theo thiết lập của người dùng. Phân bổ chi phí linh hoạt: Đối tượng phân bổ & nhận phân bổ: Tài khoản, phòng ban, trung tâm chi phí, mục phí. Căn cứ phân bổ linh hoạt: Hệ số cố định, theo phát sinh tài khoản, theo số lượng... Lập dự toán kết quả hoạt động kinh doanh chi tiết đến từng phòng ban, trung tâm chi phí, mục phí Báo cáo tài chính in theo mẫu của BTC hoặc in dưới dạng báo cáo kiểm tra. Cung cấp đầy đủ các báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo qui định của Việt Nam và hàng loạt các báo cáo quản trị: Báo cáo tài chính: Bảng cân đối số phát sinh; Cân đối kế toán; Kết quả hoạt động kinh doanh; Lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp & gián tiếp); Thuyết minh báo cáo tài chính. Báo cáo thuế: Tờ khai thuế; Bảng kê đầu vào; Bảng kê đầu ra. Báo cáo quản trị: Phân tích chỉ số tài chính; Phân tích báo cáo tài chính; Phân tích chi phí; Báo cáo lãi (lỗ) theo phòng ban, trung tâm phí.