Kế toán tổng hợp

 • Hình thức sổ sách kế toán: Nhật ký chung & Chứng từ ghi sổ.
 • Thiết lập lịch tài chính trùng hoặc khác với năm lịch.
 • Kiểm tra hợp lệ trước khi cập nhật.
 • Chế độ xét duyệt chứng từ.
 • Cập nhật sổ cái theo từng chứng từ, từng sổ nhật ký hoặc cả kỳ kế toán.
 • Cập nhật dữ liệu đa lớp: dữ liệu chung, nội bộ, thuế, dự toán.
 • Công nợ đa tiền tệ, chi tiết theo đối tượng, hoá đơn, công trình, đề án.
 • Thiết lập định mức công nợ cho từng khách hàng, nhà cung cấp.
 • Tính tuổi nợ quá hạn, trong hạn; chu kỳ tính tuổi linh hoạt; tính tuổi nợ chi tiết theo hoá đơn hoặc nhóm theo đối tượng, nhân viên bán hàng.
 • Chiết khấu thanh toán cho từng hoá đơn.
 • Xử lý chênh lệch tỷ giá trong kỳ và cuối kỳ.
 • Kết thúc niên độ kế toán.
 • Theo dõi, phân tích doanh thu, chi phí đa chiều: tài khoản, phòng ban, trung tâm chi phí, mục phí.
 • Kết chuyển chi phí tự động hoặc theo thiết lập của người dùng.
 • Phân bổ chi phí linh hoạt:
 • Đối tượng phân bổ & nhận phân bổ: Tài khoản, phòng ban, trung tâm chi phí, mục phí.
 • Căn cứ phân bổ linh hoạt: Hệ số cố định, theo phát sinh tài khoản, theo số lượng...
 • Lập dự toán kết quả hoạt động kinh doanh chi tiết đến từng phòng ban, trung tâm chi phí, mục phí
 • Báo cáo tài chính in theo mẫu của BTC hoặc in dưới dạng báo cáo kiểm tra.
 • Cung cấp đầy đủ các báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo qui định của Việt
 • Nam và hàng loạt các báo cáo quản trị:
 • Báo cáo tài chính: Bảng cân đối số phát sinh; Cân đối kế toán; Kết quả hoạt động kinh doanh; Lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp & gián tiếp); Thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Báo cáo thuế: Tờ khai thuế; Bảng kê đầu vào; Bảng kê đầu ra.
 • Báo cáo quản trị: Phân tích chỉ số tài chính; Phân tích báo cáo tài chính; Phân tích chi phí; Báo cáo lãi (lỗ) theo phòng ban, trung tâm phí.
erp-software-india