Giới thiệu AccNet 9 ERP

AccNet 9 ERPhệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp toàn diện, có khả năng thu thập, xử lý đến quản lý các lĩnh vực then chốt của doanh nghiệp như bán hàng, mua hàng, quản lý kho hàng, tài sản cố định, tài chính … kết nối chặt chẽ với phần hành sản xuất và hoạch định tổng thể.

Xem thêm: Giới thiệu AccNet 9 ERP