Tài sản cố định
Quản lý TSCĐ theo nguyên giá, giá trị hao mòn, nguồn vốn hình thành, thời gian khấu hao, giá trị khấu hao, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng. Theo dõi lý do tăng giảm TSCĐ, tình trạng TSCĐ. Tự động trích khấu hao hàng tháng và kết chuyển tự động vào kế toán tổng hợp.