Tài sản cố định

  • Quản lý TSCĐ theo nguyên giá, giá trị hao mòn, nguồn vốn hình thành, thời gian khấu hao, giá trị khấu hao, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng.
  • Theo dõi lý do tăng giảm TSCĐ, tình trạng TSCĐ.
  • Tự động trích khấu hao hàng tháng và kết chuyển tự động vào kế toán tổng hợp.

imagesca9yhnli