Quản lý tồn kho

  

Cung cấp nhiều phương pháp tính giá tồn kho: BQGQ, FIFO, LIFO, Thực tế đích danh. Quản lý tồn kho theo nhiều cấp: Tổng kho, Kho, Tài khoản, Bin, Mã vật tư, Lô, Seri. Quản lý mua bán vật tư theo nhiều đơn vị tính khác nhau. Kiểm soát định mức tồn kho tối thiểu, tối đa, cảnh báo nhập liệu khi nhập kho vượt định mức và xuất kho dưới định mức. Hiển thị số dư tồn kho của từng mặt hàng ngay trong màn hình nhập liệu. Sử dụng bảng giá thành thực tế.