Quản lý tồn kho

  

  • Cung cấp nhiều phương pháp tính giá tồn kho: BQGQ, FIFO, LIFO, Thực tế đích danh.
  • Quản lý tồn kho theo nhiều cấp: Tổng kho, Kho, Tài khoản, Bin, Mã vật tư, Lô, Seri.
  • Quản lý mua bán vật tư theo nhiều đơn vị tính khác nhau.
  • Kiểm soát định mức tồn kho tối thiểu, tối đa, cảnh báo nhập liệu khi nhập kho vượt định mức và xuất kho dưới định mức.
  • Hiển thị số dư tồn kho của từng mặt hàng ngay trong màn hình nhập liệu.
  • Sử dụng bảng giá thành thực tế.

quanlytonkho