Quản lý tiền - Ngân sách

  •      Phần mềm giúp quản lý dữ liệu phát sinh liên quan đến thu và chi tiền trong doanh nghiệp, bao gồm tiền gửi ngân hàng và tiền mặt tại quỹ, tiền hạch toán hay các loại nguyên tệ khác.
  • Quản lý chặt chẽ các phát sinh thu, chi, tồn quỹ chi tiết đến từng tài khoản tiền.
  • Quản lý tiền đa nguyên tệ.

  • Tự động tính toán và lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  • Báo cáo tập hợp phát sinh thu chi theo từng lý do thu chi.

  • Công cụ lập dự toán ngân sách cho việc thu chi tiền, in báo cáo so sánh giữa số thực tế và số kế hoạch theo từng tháng, từng quý.

     

 

 

1111