Quản lý mua hàng

 • Ghi nhận các nghiệp vụ về mua hàng hóa, mua dịch vụ, thanh toán cho người bán, xử lý hàng mua trả lại, hàng giảm giá, cấn trừ công nợ theo hóa đơn,... 
  • Báo cáo phân tích về công nợ phải trả, tình hình mua hàng, thuế GTGT đầu vào,....
  • Lập sổ chi tiết công nợ và bảng cân đối công nợ theo tiền hạch toán và nguyên tệ gốc

  • Lựa chọn phương pháp theo dõi công nợ theo từng tài khoản công nợ: chi tiết theo hóa đơn, tổng hợp theo đối tượng.

  • Tính tuổi nợ phải trả với số ngày trong chu kỳ linh hoạt.

  • Phân bổ chi phí mua hàng tự động theo: số lượng hay giá trị

  • Quản lý danh mục dịch vụ và in báo cáo mua dịch vụ.

  • Tự động kết xuất vào HTKK Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào.

mua hang