Quản lý bán hàng

  • Theo dõi các nghiệp vụ về bán hàng hóa hay dịch vụ, thu tiền bán hàng, xử lý hàng bán trả lại, giảm giá, cấn trừ công nợ theo hóa đơn, ....
  • Quản lý hạn mức tín dụng và điều khoản thanh toán từng khách hàng, báo cáo phân tích về công nợ phải thu, phân tích bán hàng, tính thưởng phạt nợ phải thu quá hạn,.... 
  • Lập sổ chi tiết công nợ và bảng cân đối công nợ theo tiền hạch toán và nguyên tệ gốc

  • Lựa chọn phương pháp theo dõi công nợ theo từng tài khoản công nợ: chi tiết theo hóa đơn, tổng hợp theo đối tượng

  • Tính tuổi nợ phải trả với số ngày trong chu kỳ linh hoạt.Tính thưởng phạt nợ phải thu quá hạn

  • Phân tích bán hàng theo nhiều tiêu thức khác nhau: mã hàng hóa, hợp đồng, khách hàng, nhân viên bán hàng, khu vực, tỉnh thành,…

  • Quản lý hạn mức tín dụng và thời hạn thanh toán theo từng khách hàng, cảnh báo khi nhập liệu bán hàng vượt hạn mức.

  • Tự động cập nhật giá bán từ hóa đơn bán hàng mới nhất vào danh mục giá.

  • Quản lý danh mục dịch vụ và in báo cáo cung cấp dịch vụ.

  • Tự động kết xuất vào HTKK Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra.

 kinhdoanh