Kê toán tổng hợp
Tự động tạo các bút toán khóa sổ cuối kỳ cho các tài khoản doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.  Tự động tạo ra bút toán kết chuyển và phân bổ cuối kỳ. Cung cấp báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo đúng quy định mới nhất của BTC. Cung cấp sổ sách kế toán từ tổng hợp đến chi tiết theo 2 hình thức: nhật ký chung, chứng từ ghi sổ.