Báo cáo quản trị

  •         Cho phép người dùng xây dựng các báo cáo quản trị phức tạp dưới dạng các báo cáo dựng sẵn trên nền Excel bằng cách kết hợp những dữ liệu sẵn có trong AccNet với nguồn dữ liệu bên ngoài của Excel thông qua dịch vụ truy xuất dữ liệu ACNEXL Services → Số lượng báo cáo là vô tận.
 bcqt
 
bis